Vídeo:  Biodiversitat és futur

TRADUCTOR

English Chinese (Simplified) French German Italian Russian Spanish

DECLARACIÓ

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercador

Nosaltres.com - El cercador de Vilaweb
Aprovat el Pla de Gestió de la Plana de Lleida
dissabte, 6 de novembre de 2010 10:53
AddThis Social Bookmark Button

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació del Pla és el determinat als seus plànols d’ordenació. Això inclou nou espais naturals protegits de la Plana de Lleida, tots ells inclosos a la xarxa Natura 2000 (com a ZEPA i/o com a LIC) i al Pla d’espais d’interès natural (PEIN). Són els següents: Secans de Mas de Melons-Alfés (ZEPA codi ES0000021 i LIC codi ES5130040); Secans del Segrià i Utxesa (ZEPA codi ES0000480 i LIC codi ES5130038); Secans de la Noguera (LIC i ZEPA codi ES5130021); Anglesola-Vilagrassa (ZEPA codi ES0000321); Granyena (ZEPA codi ES0000322); Bellmunt-Almenara (ZEPA codi ES0000477 i LIC codi ES5130025); Plans de la Unilla (ZEPA i LIC codi 5130035); Plans de Sió (ZEPA codi ES0000478 i
LIC codi ES5130036) i Secans de Belianes-Preixana (ZEPA codi ES0000479 i LIC codi ES5140036). Als efectes de la delimitació i de la ordenació d’aquest Pla, l’espai de la xarxa Natura 2000 dels Secans del Segrià i Utxesa correspon als espais inclosos al PEIN de Utxesa, Erms d’Aitona i Seròs-Tossals de Montmeneu.

MESURES

Les mesures d’ordenació del Pla especial com ara la regulació general dels usos, activitats i infraestructures, estableixen un nivell de protecció bàsic i imprescindible per a la prevenció dels factors que poden afectar la flora, la vegetació i els hàbitats d’interès. Tanmateix, aquestes normes d’abast més general es completen amb mesures específiques de la vegetació i la flora. A les Normes es prohibeix la utilització de les espècies al·lòctones que puguin comportar risc de dispersió en detriment de la flora pròpia de l’espai. I les Normes inclouen un annex amb un conjunt d’espècies que tenen aquestes característiques (Annex 1). Complementàriament es regulen en el mateix sentit les actuacions de restauració i revegetació dels sistemes naturals i de jardineria pública (ex: talussos, vials, etc.), que s’han d’efectuar principalment i sempre que sigui possible amb varietats locals de les espècies autòctones pròpies de l’espai.

També s'inclouen al Pla les relacions d'organismes i hàbitats objecte de protecció. Així, s'indica als articles corresponents:

Article 30

30.2 En particular, els hàbitats i les espècies incloses a l’Annex 2 d’aquestes normes són objecte específic de conservació als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida i són d’atenció especial. A les àrees on es localitzen no s’hi admeten les activitats ni les actuacions que siguin incompatibles amb el manteniment d’aquests hàbitats i de les poblacions de les espècies indicades en un estat de conservació favorable.

30.4. Quant als matollars guixencs i els hàbitats halòfils, s’ha de regular l’activitat ramadera extensiva tal com preveu l’article 16 d’aquestes normes amb l’objectiu de no sobreexplotar aquest hàbitat i no afavorir l’erosió del sòl. En general, es prohibeix qualsevol actuació que suposi l’alteració significativa de les àrees amb presència d’aquest hàbitat.

Article 31. ( Protecció de la flora i la vegetació)
31.1. Es prohibeix la utilització de les espècies al·lòctones invasores, sense perjudici de l’ús normal de les espècies pròpies en la jardineria particular en els supòsits autoritzats en aquest Pla, i sempre que això no comporti risc de dispersió en el medi natural. A aquests efectes, en la plantació, la reforestació o l’aforestació, la jardineria i supòsits anàlegs, i sense pretensió d’exhaustivitat, es prohibeix la utilització de les espècies relacionades en l’Annex 1. Igualment es prohibeix el dipòsit i l’abocament al medi natural de restes vegetals d’aquestes espècies al·lòctones invasores i/o de terra que les hagi contingut.
31.2 Les actuacions de restauració i revegetació dels sistemes naturals i de jardineria pública (ex: talussos, vials, etc.) s’han d’efectuar principalment i sempre que sigui possible amb varietats locals de les espècies autòctones pròpies de l’espai.

Els annexos amb la relació d'espècies i d'hàbitats són els següents [sic: copiats tal com consten a la norma]:

ANNEX 1. Espècies i gèneres de plantes al·lòctones invasores prohibides
Acacia sp. (Acàcia)
Ailanthus altissima (Ailant)
Amporpha fruticosa
Arthoteca calandula
Aster squamatus
Azolla sp.
(Falguera aquàtica)
Baccharis halimifolia
Boussingaultia cordifolia
o Anredera cordifolia (Bàlsam emparrador)
Carprobrotus sp. (Bàlsam, dits de bruixa)
Cortaderia selloana (Herba de la Pampa)
Cuscuta campestris
Cyperus eragrostis
Eichhornia crassipes
(Jacint d’aigua)
Elodea canadiensis
Lonicera japonica
(Lligabosc japonès)
Ludviga grandiflora
Miryophilium aquaticum
Myoporum sp.
Nicotiana glauca
(Tabac de jardí)
Paspalum saurae
Robinia pseudoacacia
(Robínia)
Seneco inaequidens

ANNEX 2 . Hàbitats i espècies d’atenció especial

Hàbitats de la Directiva presents als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida i considerats com d’especial interès

1410. Prats i jonqueres halòfils mediterranis
1420. Matollars halòfils mediterranis
1510. Comunitats halòfiles de sòls d’humitat fluctuant
1520. Vegetació gipsícola ibèrica
3170. Basses i tolls temporers mediterranis
7210. Aiguamolls calcaris amb mansega
1310. Comunitats de salicòrnia i altres plantes anuals
3150. Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant
3140. Aigües estagnants
92A0. Alberedes, salzedes i boscos de ribera

Hàbitats presents als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida considerats amenaçats a Catalunya

15.1141 Salicornars herbacis de Microcnemum coralloides, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides
15.1142 Salicornars herbacis de Salicornia patula, de sòls salins, inundables, de les terres interiors àrides
15.12 Comunitats herbàcies de Frankenia pulverulenta, Salsola soda, Hordeum marinum..., nitròfiles, de sòls salins
15.51 Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral i de les contrades interiors
15.52 Prats baixos, amb Hordeum marinum, Carex divisa, Juncus gerardi..., de sòls salabrosos humits
15.53 Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia...) o junciformes (Schoenus nigricans,
Juncus acutus...
), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits
15.54 Prats amb Aeluropus littoralis, de depressions humides, salines, de les terres interiors àrides
15.56 Comunitats de soses i salats anuals (Suaeda maritima, Salsola soda), nitròfiles, de sòls salins
humits i temporalment inundats
15.571* Comunitats i poblaments de donzell marí (Artemisia gallica), de sòls salabrosos poc humits
15.58 Jonqueres de Juncus subulatus, de sòls salins humits
22.343 Pradells amb Crypsis schoenoides, C. aculeata..., halonitròfils, de sòls llargament inundats
22.414 Poblaments d' Utricularia vulgaris o U. australis, parcialment flotants, d'aigües dolces estagnants de terra baixa i de l'estatge montà
22.421 Comunitats submerses d'espigues d'aigua grosses (Potamogeton lucens, P. praelongus, P. perfoliatus), arrelades dins aigües dolces estagnants
22.422 Comunitats submerses d'herbes petites o mitjanes (Potamogeton densus i altres espigues d'aigua, Elodea, Najas, Zannichellia, Ceratophyllum...), d'aigües dolces estagnants
22.432 Comunitats d'herbes radicants amb fulles flotants o submerses (Callitriche, Ranunculus gr. aquatilis), d'aigües dolces estagnants, somes i de nivell fluctuant
23.211 Comunitats submerses de Ruppia..., d'aigües salabroses
32.4M Matollars de gessamí groc (Jasminum fruticans), de sòls calcaris, profunds, de terra baixa (i de la muntanya mitjana) a les contrades interiors.
34.37* Prats o poblaments de Plantago albicans, de sòls argilosos secs de terra baixa
34.5133 Pradells d’anuals amb Campanula fastigiata, dels terrenys guixencs, llimosos, ibèrics
34.61 Espartars de Stipa tenacissima, de la terra baixa àrida, al territori catalanídic meridional
44.612 Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del territori ruscínic i dels Prepirineus centrals
44.62 Omedes de terra baixa
44.637* Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa
44.8131 Tamarigars, de sòls salabrosos


Espècies de flora incloses a l’Annex II de la Directiva Hàbitats (92/43/CEE) amb presència als Espais Naturals Protegits de la Plana de Lleida
Boleum asperum


Espècies de flora amb qualificació de vulnerables inclosos al Decret 172/2008, de 26 d’agost
Senecio auricula subsp. sicoricus
Linaria oblongifolia subsp. aragonensis
Limonium latebracteatum
Limonium tournefortii
Ferula loscosii


Espècies de flora protegides al PEIN o recomanades per passar a ser protegides en els treballs de base del PEIN
Agrimonia eupatoria
Aizoon hispanicum
Astragalus alopecuroides
Astragalus turolensis
Boleum asperum
Bombicylaena discolor
Capparis ovata
ssp. canescens
Cephalantera damasonium
Crucianella patula
Dianthus malacitanus
Dianthus serrulatus
subsp. barbatus
Genista biflora
Gypsophila hispanica
Hedysarum humile
Helianthemum hirtum
Helianthemum squamatum
Helianthemum ledifolium
Hippocrepis comosus
subsp. scabra
Lepidium subulatum
Limonium catalaunicum
Limonium hibericum
Limonium ovalifolium
Lygeum spartum
Lygos sphaerocarpa
Malva stipulacea
Moricandia moricandioides
Narcissus dubius
Ononis tridentata
var. tridentata
Picris hispanica
Reseda stricta
Retama sphaerocarpa
Serratula flavescens
Sideritis scordioides
var. cavallinesii
Stipa lagascae
Stipa parviflora
Trigonella polyceratia

Més informació

 

Darrera actualització de dissabte, 6 de novembre de 2010 11:32